Vanaf 2021 kunnen ook ggz-patiënten een beroep doen op de Wlz

In het blad van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) stond deze maand onderstaand artikel beschreven. Wij vinden dit een belangrijk artikel en willen jullie dit niet onthouden en hebben het daarom op onze website geplaatst.

Het is nu vrijwel zeker: óók ggz-patiënten die zeer intensieve zorg nodig hebben kunnen vanaf 2021 een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp met staatssecretaris Paul Blokhuis.
Een wetsvoorstel dat de toegang van mensen met ernstige psychische klachten tot de Wet langdurige zorg (Wlz) moet regelen is op dit moment in internetconsultatie. Betrokken partijen – zoals ggz-patiënten, naasten en zorgverleners – kunnen tot 3 augustus dit jaar op dit voorstel reageren. Dit najaar zal het worden voorgelegd aan de Raad van State

.
Wlz-serie 2017 Beeldmerk

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toegang van ggz-patiënten tot de Wlz, een onderwerp waarover in Den Haag al jaren wordt gesproken. Zo nam de Tweede Kamer in 2014 de motie Bergkamp/Keijzer aan die de regering oproept geen onderscheid meer te maken tussen de langdurige ggz en de overige langdurige zorg.
En in 2015 adviseerde Zorginstituut Nederland de regering om ggz-patiënten met blijvende behoefte aan permanent toezicht toegang te geven tot de Wlz.
Sinds kort ligt er daadwerkelijk een wetsvoorstel, opgesteld door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie).
‘Doordat nu in de indicatiestelling de psychische problematiek buiten beschouwing wordt gelaten, wordt in feite niet gekeken naar de mens als geheel’, aldus Blokhuis onlangs in een brief aan de Kamer. ‘Daarbij is het in de huidige situatie lastig om te beoordelen of problemen voortkomen uit de psychische stoornis of een andere aandoening of beperking. De kans bestaat hierdoor dat een cliënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd.’
Alleen ggz-patiënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag ‘zorg in de nabijheid’ kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wlz. Alle overige ggz-patiënten blijven vallen onder verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgverzekeraars. Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen volgens het huidige wetsvoorstel helemaal geen recht op een Wlz-indicatie. ‘Deze zorg blijft onder de Jeugdwet vallen’, aldus Blokhuis in zijn brief aan de Kamer. ‘Door de gemeente verantwoordelijk te houden voor de gehele keten van jeugdhulp, is integrale zorg vanuit de gedachte ‘1 gezin, 1 plan’ en ondersteuning op maat ook voor deze kwetsbare groep beter mogelijk.’ Bovendien vindt de staatssecretaris het ‘erg moeilijk’ om te bepalen of een kind blijvend zeer intensieve zorg nodig zal hebben.
Naar verwachting hebben ruim negenduizend mensen die op dit moment nog onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen straks recht op een Wlz-indicatie. Vanaf 2020 kunnen zij die indicatie aanvragen bij het CIZ – dan zal namelijk zeer waarschijnlijk het huidige wetsvoorstel in werking treden. Het zal volgens Blokhuis echter nog tot 2021 duren voordat er daadwerkelijk ‘recht op zorg’ ontstaat. Dit heeft volgens de staatssecretaris te maken met de voorbereidingstijd van onder andere het CIZ. ‘Gedurende dit jaar zijn gemeenten en verzekeraars gehouden de zorg en ondersteuning door te laten lopen’, aldus Blokhuis.
Het in 2015 ingestelde overgangsrecht van vijf jaar voor mensen die beschermd wonen vanuit de Wmo zal met één jaar worden verlengd tot 31 december 2020, zo heeft de staatssecretaris afgesproken met de gemeenten.